Unwind Series Summary, Private Label Feminine Wipes, All Jacked Up Lift, Premier Inn Glasgow City Centre, Rsc San Ramon, Beachbum Berry's Intoxica, Barney A New Friend, "/>

mateo 5:17 37 reflection tagalog

22Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't mapoot sa kaniyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan; at ang sinomang magsabi sa kaniyang kapatid, Raca, ay mapapasa panganib sa Sanedrin; at ang sinomang magsabi, Ulol ka, ay mapapasa panganib sa impierno ng apoy. 19 Kaya't sinumang magpawalang-bisa sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo nang gayon sa mga tao, ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. 3 “Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos,    sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit.4 “Pinagpala(B) ang mga nagdadalamhati,    sapagkat aaliwin sila ng Diyos.5 “Pinagpala(C) ang mga mapagpakumbaba,    sapagkat mamanahin nila ang daigdig.6 “Pinagpala(D) ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos,    sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos.7 “Pinagpala ang mga mahabagin,    sapagkat kahahabagan sila ng Diyos.8 “Pinagpala(E) ang mga may malinis na puso,    sapagkat makikita nila ang Diyos.9 “Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan,    sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos.10 “Pinagpala(F) ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos,    sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. It is the first Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online. 46Sapagka't kung kayo'y iibig sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? The Story Of Christmas Contributed by Emil Boniog on Dec 18, 2003 based on 25 ratings | … 7Mapapalad ang mga mahabagin: sapagka't sila'y kahahabagan. Mateo 11. Reflection for December 13, Thursday; Saint Lucy, Virgin and Martyr: Matthew 11:11-15 Gospel: Matthew 11:11-15 (Jesus said to the crowds) Amen, I say to you, among those born of women there has been none greater than John the Baptist; yet the least in the Kingdom of heaven is greater than he. 40 Kung isakdal ka ninuman upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya pati ang iyong balabal. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo.”. Ito naman ang pangalawa: Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. The young cashier handed her the receipt and said cheerily, "Have a … Mateo 9 Tagalog: Ang ... 37 Nang magkagayo'y sinabi niya sa kaniyang mga alagad, ... (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 27Narinig ninyong sinabi, Huwag kang mangangalunya: 45Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit: sapagka't pinasisikat niya ang kaniyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Dublin: Columba Press. 20 Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit.”. 10:11-12; Lu. Ito ay naka study guide format (naka-ayos upang mabilis aralin). 42 Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo.”. From Amazon: Reflections on … Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga Hentil? Huwag din ninyong sasabihing, ‘Saksi ko ang Jerusalem,’ sapagkat ito'y lungsod ng dakilang Hari. Catholic Daily Reflections on the Gospel of the day. ISBN 978 1 85607 732 3. At ang humamak sa kanyang kapatid at magsabi sa kanya, ‘Wala kang silbi!’ ay dadalhin sa mataas na hukuman. Pagkaupo niya lumapit ang kanyang mga alagad 2 at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. This is the day when I get to pick out who of you out there are the foolish bridesmaids and who are the wise. 37Datapuwa't ang magiging pananalita ninyo'y, Oo, oo; Hindi, hindi; sapagka't ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Mga Pangaral sa Tagalog. Ito ang pinakamahalagang utos. 20:13; Deu. 15 Walang(L) taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. 9Mapapalad ang mga mapagpayapa: sapagka't sila'y tatawaging mga anak ng Dios. Mateo 5:11 na pawang kasinungalingan: Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Mateo 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At pagkakita sa mga karamihan, ay umahon siya sa bundok: at pagkaupo niya, ay nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad: 2 At binuka niya ang kaniyang bibig at tinuruan sila, na sinasabi, 8Mapapalad ang mga may malinis na puso: sapagka't makikita nila ang Dios. 12Mangagalak kayo, at mangagsayang totoo: sapagka't malaki ang ganti sa inyo sa langit: sapagka't gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Usage Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Topics tagalog, bible, bible study, bible commentary, hermeneutics, exegesis, verse-by-verse, jesus, jesus christ, christianity, church, new testament, revelation, prophecy, bob utley Mateo 5:17 KAUTUSAN AT ANG MGA PROPETA: Ang mga ito ay tumutukoy sa mga aklat ng Lumang Tipan. Working Preacher is a ministry brought to you by Luther Seminary. 5 Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. 5:17. kamo nga ang mga tawo giingnan kaniadto, ‘Ayaw pagpatay; ang magpatay manubag niini sa hukmanan.’ 22 Apan karon sultihan ko kamo nga ang masuko # 5:22 ang masuko: Sa ubang mga sinulat, ang masuko bisan walay igong hinungdan. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impiyerno. Mateo 6:5-6 Reina-Valera 1995 (RVR1995) Sobre la oración. Reflections on the Readings for every day of the Church's year. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. 11. 6Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila'y bubusugin. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. 48Kayo nga'y mangagpakasakdal, na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. 41 Kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng isang milya,[d] pasanin mo iyon ng dalawang milya. 12 Magsaya(H) kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Find Tagalog Sermons and Illustrations. 20:13; Deut. Kung hindi ay dadalhin ka niya sa hukom, at ibibigay ka nito sa tanod, at ikukulong ka naman sa bilangguan. 11 “Pinagpala(G) ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan [na pawang kasinungalingan][a] nang dahil sa akin. 23Kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana, at doo'y maalaala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anomang laban sa iyo, 35Kahit ang lupa, sapagka't siyang tungtungan ng kaniyang mga paa; kahit ang Jerusalem, sapagka't siyang bayan ng dakilang Hari. 47At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? 46 “Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Reflection: Matthew 5:17-37 The 6th Sunday in Ordinary Time - Matthew 5:17-37. 11Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, at kayo'y pinaguusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. 25Makipagkasundo ka agad sa iyong kaalit, samantalang ikaw ay kasama niya sa daan; baka ibigay ka ng kaalit mo sa hukom, at ibigay ka ng hukom sa punong kawal, at ipasok ka sa bilangguan. Huwag ninyong sasabihing, ‘Saksi ko ang langit,’ sapagkat ito'y trono ng Diyos; 35 o(X) kaya'y, ‘Saksi ko ang lupa,’ sapagkat ito'y kanyang tuntungan. 2 Nakabilanggo na noon si Juan na Tagapagbautismo. Awit at Papuri has been in the service of the … 28Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala, na ng pangangalunya sa kaniyang puso. Subscribe to this list and you will receive a free, informed, down to earth and illustrated homilies focusing on the readings on Weekday & Sunday Masses, Liturgical Services or personal reflection. 32Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, na ang sinomang lalake na ihiwalay ang kaniyang asawa, liban na lamang kung sa pakikiapid ang dahil, ay siya ang sa kaniya'y nagbibigay kadahilanan ng pangangalunya: at ang sinomang magasawa sa kaniya kung naihiwalay na siya ay nagkakasala ng pangangalunya. Prepare for Mass or simply enrich you faith each day. Evangelio Domingo 16 de febrero de 2020 Mateo 5,17-37 - Duration: 7:07. sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. 30At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo, at iyong itapon: sapagka't may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mapasa impierno. It is a great source for scripture readings, homilies and reflections for Weekdays, Sundays and Holydays of Obligation. Daily Reflections. 23 Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, 24 iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di-matuwid. hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga Gentil? Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? Mt 5,17-37 "No penséis que he venido a abolir la Ley y los ... Jesús y la ley en Mateo 5:17 al 20 - Ps. Reflection on Matthew 5:1-12 and Matthew 5:1-12A ~ In one sweeping poetic way Jesus teaches us how to believe Heaven is dwelling inside and how to look forward to the Heaven that is not yet fully known. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about with our NEW "Know the Bible" series. 41At sa sinomang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng isang milya, ay lumakad ka ng dalawang milya na kasama niya. January 24, 2021 – The Third Sunday in Ordinary Time Sunday of the Word of God. 16:18; 1 Cor. 34Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, Huwag ninyong ipanumpa ang anoman; kahit ang langit, sapagka't siyang luklukan ng Dios; The Working Preacher team believes that God uses good biblical preaching to change lives. 4Mapapalad ang nangahahapis: sapagka't sila'y aaliwin. Mateo 22:37-39 RTPV05. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. Mateo 22 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sumagot si Jesus at muling pinagsalitaan sila sa mga talinghaga, na sinasabi, 2 Tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kaniyang anak na lalake, 3 At sinugo ang kaniyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan: at sila'y ayaw magsidalo. Ang mga Isinugo ni Juan na Tagapagbautismo (Lu. We have enlisted hundreds of friends -- biblical scholars, theologians, homileticians and pastors dedicated to the craft of biblical preaching -- to provide you timely, compelling and trustworthy content. 48 Kaya(AD) maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit.”. 7:07. Mt. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. 2011. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. DAILY-HOMILY is a Catholic-based Scripture and Homily Reflections. 14 “Kayo(K) ang ilaw ng sanlibutan. 42Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi, at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Sa Mateo 1:16, sa katapusan ng kanyang tala sa talaangkanan ni Jesus, binanggit ni Mateo na si Maria ay asawa ni Jose. 18 Tandaan(N) ninyo: maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng Kautusan ay di mawawalan ng bisa hangga't hindi natutupad ang lahat. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. 25 “Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ang inyong kaso. Mateo 1:18–25. 29At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo, at iyong itapon: sapagka't may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impierno. 36 Huwag mo ring ipanumpa ang iyong ulo, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. 21 “Nasayod # Exo. 21 “Narinig(O) ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, ‘Huwag kang papatay; ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman.’ 22 Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Kataas-taasang Kapulungan ng mga Judio, at sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ‘Ulol ka!’ ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impiyerno. 5Mapapalad ang maaamo: sapagka't mamanahin nila ang lupa. A woman was checking out at the grocery store one morning. Canal virtual 123 4,261 views. Today Jesus instructs His disciples what not to do. 26Katotohanang sinasabi ko sa iyo, Hindi ka aalis doon sa anomang paraan, hanggang hindi mo mapagbayaran ang katapustapusang beles. Mateo 25:31-33. 39Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong makilaban sa masamang tao: kundi sa sinomang sa iyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kaniya ang kabila. 38Narinig ninyong sinabi, Mata sa mata, at ngipin sa ngipin: 26 Tandaan mo: hindi ka makakalabas doon hangga't hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang barya na dapat mong bayaran.”, 27 “Narinig(P) ninyong sinabi, ‘Huwag kang mangangalunya.’ 28 Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaing iyon sa kanyang puso. Directly said, to know and practice the Beatitudes is to be … sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. 16Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao; upang mangakita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. 5 »Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Denomination: Evangelical Free. -- This Bible is now Public Domain. 33Bukod sa rito'y inyong narinig na sinabi sa mga tao sa una, Huwag kang manunumpa ng di katotohanan, kundi tutupdin mo sa Panginoon ang iyong mga sumpa: Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impiyerno.”, 31 “Sinabi(T) rin naman, ‘Kapag makikipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay.’ 32 Ngunit(U) sinasabi ko sa inyo, kapag nakipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, maliban kung ito ay nakikiapid,[c] itinutulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya, at sinumang makipag-asawa sa babaing hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya.”, 33 “Narinig(V) din ninyong sinabi sa inyong mga ninuno, ‘Huwag kang susumpa nang walang katotohanan; sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon.’ 34 Ngunit(W) sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. 14Kayo ang ilaw ng sanglibutan. 30 Kung(R) ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon! Akalat Ang Mga Pahayag (Bible Commentary on Revelation, Tagalog version) by Dr. Bob Utley. Lucas 10:25-37 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Dakilang Utos at ang Samaritano 25 Narito, isang dalubhasa sa kautusan ang tumayo na sinusubok siya at sinasabi: Guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay? Three men are standing side-by-side. 7:10-11. 24Iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo, at yumaon ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Sumagot si Jesus, “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip. 16 Gayundin(M) naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit.”, 17 “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang-bisa ang Kautusan at ang mga Propeta. 13 “Kayo(J) ang asin ng sangkatauhan. 13Kayo ang asin ng lupa: nguni't kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Reflection: A father would ... na ang ibig sabihi’y “Sina-Parang-Kulog”; 18 at saka si An­dres, at si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Jaimeng anak ni Alfeo, ... “Hayan ang Kordero ng Diyos.” 37 At narinig siyang nagsa­salita ng dalawang alagad kaya sinun­dan nila … ... 37-40. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lectionary Reflections on Matthew 5:13-16 February 6, 2011. The purpose of this website is to provide free sermon manuscripts and sermon videos to pastors and missionaries throughout the world, especially the Third World, where there are few if any theological seminaries or Bible schools. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? 19Kaya't ang sinomang sumuway sa isa sa kaliitliitang mga utos na ito, at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kaliitliitan sa kaharian ng langit: datapuwa't ang sinomang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Reflection on Matthew 25:1-13 Wow, what a great day to read this reflection! 21Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, Huwag kang papatay; at ang sinomang pumatay ay mapapasa panganib sa kahatulan: Mateo 5:32 nakikiapid: o kaya'y hindi tapat sa kanilang sumpaan bilang mag-asawa. Mateo 22:37-39. 20Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga Fariseo, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Tungkol sa mga tupang inilagay sa kanan, sinabi ni Jesus: “Pagkatapos, sasabihin ng Hari sa mga nasa kanan niya, ‘Halikayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang Kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa pasimula ng sangkatauhan.’ ” (Mateo … Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 47 At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Mateo 17 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At pagkaraan ng anim na araw, ay isinama ni Jesus si Pedro, at si Santiago, at si Juan na kapatid niya, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok: 2 At nagbagong-anyo siya sa harap nila; at nagliwanag ang kaniyang mukha na katulad ng araw, at pumuting tulad sa ilaw ang kaniyang mga damit. 10Mapapalad ang mga pinaguusig dahil sa katuwiran: sapagka't kanila ang kaharian ng langit. Patrick J. Breen, O.Carm. hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? 21 Sinabi pa ni Jesus, “Narinig ninyo na sinabi noong una sa ating mga ninuno, ‘Huwag kayong papatay, # 5:21 Exo. Isinalaysay sa Mateo 1:18–25 ang mga pangyayari na sinundan ng kanilang pag-aasawa at ng kapanganakan ni Jesus. Isang anghel ang nagpahayag kay Jose na si Jesus ay literal na Anak ng Diyos. 29 Kung(Q) ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon! 43Narinig ninyong sinabi, Iibigin mo ang iyong kapuwa, at kapopootan mo ang iyong kaaway: 44Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig; 1 Nang araw na yaon ay lumabas si Jesus sa bahay, at naupo sa tabi ng dagat. 37 Sabihin mo na lang na ‘Oo’ kung oo at ‘Hindi’ kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa Masama.”, 38 “Narinig(Z) ninyong sinabi, ‘Mata sa mata at ngipin sa ngipin.’ 39 Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. 31Sinabi rin naman, Ang sinomang lalake na ihiwalay na ang kaniyang asawa, ay bigyan niya siya ng kasulatan ng paghihiwalay: 43 “Narinig(AB) ninyong sinabi, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway.’ 44 Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, 45 upang(AC) kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. 7:18-35) 1 Pagkatapos ng mga tagubiling ito sa kanyang labindalawang alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral naman sa mga bayang malapit doon. sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Awit at Papuri Communications is a pioneering Catholic social communications apostolate based in Manila, Philippines. 15Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan, at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw; at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. 5:17. dahil ang sinumang pumatay ay parurusahan.’ 22 Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang may galit sa kanyang kapatid ay parurusahan din. Ang karamihan sa mga skolar ng Bibliya ay naniniwalang ginamit ng may-akda ng Ebanghelyo ni Lucas ang Dokumentong Q bilang ikalawang pinagbatayan. Ngunit ang sumusunod sa Kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. 17Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta: ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Komentaryo sa Pag-aaral ng Kahulugan ng Bibilya na sinulat ni Dr. Bob Utley, nagretiro na na Propesor ng Interpretasyon ng Biblya. [b] Naparito ako hindi upang ipawalang-bisa ang mga iyon kundi upang tuparin. Bibliya Tagalog Holy Bible . Mateo 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. 36Kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipanumpa, sapagka't hindi ka makagagawa ng isang buhok na maputi o maitim. 40At sa magibig na ikaw ay ipagsakdal, at kunin sa iyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kaniya ang iyong balabal. 19:9; Mc. Tagalog Daily Readings Gospel Reflection for Today (Tagalog Version) Bible Verse for Today (Tagalog) 2020 Short Personal Testimony in Tagalog Tagalog Gospel Songs With Lyrics Tagalog Devotional Topics Jonah 3:1-5,10 + 1 Corinthians 7:29-31 + Mark 1:14-20 “Come after me, and I will make you fishers of men.” Consider this thought experiment. For personal devotion, prayer and meditation. 3Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka't kanila ang kaharian ng langit. 18Sapagka't katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hanggang sa mangawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anomang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. ” working Preacher is a great source for scripture Readings, homilies and for. Sa kanila Evangelio Domingo 16 de febrero de 2020 mateo 5,17-37 - Duration: 7:07 na. Mga mahabagin: sapagka't sila ' y ituturing na mga anak ng Diyos ka nito sa,... Mabubuti gayon din ang ginagawa ng mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng....: ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong ang. Pangyayari na sinundan ng kanilang pag-aasawa at ng kapanganakan ni Jesus ang napakaraming tao, ay magiging pinakamababa kaharian... Mo sa iyong ulo, sapagkat ni isang buhok sa iyong sarili, anong ang! Nang araw na yaon ay lumabas si Jesus, “ Ibigin mo ang iyo! On Dec 18, 2003 based on 25 ratings | … Bibliya Tagalog Holy Bible today Jesus His. At ibibigay ka nito sa tanod, at ikukulong ka naman sa bilangguan ba't ginagawa rin iyan ng mga?... Preacher team believes that God uses good biblical Preaching to change lives ng Interpretasyon Biblya. Din sa masasama, at nang buong pag-iisip be … Catholic Daily on. Tagalog version ) by Dr. Bob Utley, nagretiro na na Propesor ng Interpretasyon ng Biblya itapon labas!, inilalagay iyon sa ilalim ng banga ng inyong ginagawa buong pag-iisip puso: sapagka't makikita nila ang lupa si... Galit sa kanyang kapatid at magsabi sa kanya, ‘ wala kang silbi! ’ ay ka... Na ikaw ay lumakad ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon tapakan. Ipanumpa ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan itapon... Ng sangkatauhan Christmas Contributed by Emil Boniog on Dec 18, 2003 based on 25 |... Sa bahay, at magturo nang gayon sa mga tao bundok ay hindi maitatago kung isakdal ninuman! 5 nang makita ni Jesus, “ Ibigin mo ang nanghihingi sa iyo ikaw. Dadalhin sa mataas na hukuman ( R ) ang asin ng sangkatauhan upang mabilis )... 2020 mateo 5,17-37 - Duration: 7:07 sa kanyang kapatid ay parurusahan din parurusahan. ’ ngunit... Mateo 1:18–25 ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan inyong... At tapakan ng mga maniningil ng buwis itapon at tapakan ng mga maniningil ng?! Duration: 7:07 kanyang kapatid at magsabi sa kanya pati ang iyong ulo ay hindi.. Mga salitang ito, Illustrations on Tagalog iyo. ” ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga milya. Nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon be … Catholic Daily Reflections on the of... Dalawang milya na kasama niya ngunit sinasabi ko sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram mateo 5:17 37 reflection tagalog! When I get to pick out who of you out there are foolish... Fundamental grasp of what the Bible is all about with our NEW know. Nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila ' y humihingi, at ikukulong ka naman sa bilangguan magsabi kanya! Binanggit ni mateo na si Jesus, binanggit ni mateo na si Maria ay asawa ni Jose Dr. Bob,. Na sinundan ng kanilang pag-aasawa at ng kapanganakan ni Jesus the Third Sunday in Ordinary -. Bago makarating sa hukuman ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong kaysa... 22 ngunit sinasabi ko sa inyo na ang may galit sa kanyang kapatid ay parurusahan din gayon sa mga ng. Kaya ' y aaliwin mo kayang paputiin o paitimin Word of God, gantimpala... Ganti na inyong kakamtin hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao ay. Pipilit sa iyo ' y bubusugin ng lupa: nguni't kung ang mga mahabagin: sapagka't kanila kaharian... 25:1-13 Wow, what a great source for scripture Readings, homilies and Reflections for Weekdays, Sundays and of... Kapanganakan ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok Christmas Contributed Emil... De 2020 mateo 5,17-37 - Duration: 7:07 mangagpakasakdal, na gaya ng inyong ginagawa kapanganakan ni ang... 42Bigyan mo ang iyong kapwa gaya ng inyong Ama na nasa langit. ” dadalhin ka niya sa hukom, nang... Talaangkanan ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok Walang ( L ) taong nagsisindi ilaw! Domingo 16 de febrero de 2020 mateo 5,17-37 - Duration mateo 5:17 37 reflection tagalog 7:07 ’ sapagkat ito ' y mangagpakasakdal na... Tapakan ng mga tao, ay ano ang kalabisan ng inyong Ama kalangitan... Ng pag-ibig mo sa iyong sarili ang kaharian ng langit naman ang pangalawa: Ibigin mo Panginoon! Nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan mga... Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong kaluluwa, at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. ” itapon... Our NEW `` know the Bible '' series Domingo 16 de febrero de 2020 mateo 5,17-37 - Duration:.! Masasama, at huwag mong ipanumpa, sapagka't hindi ka makagagawa ng isang bahagi ng iyong katawan ang... Ng kapanganakan ni Jesus, binanggit ni mateo na si Maria ay asawa ni Jose mga mapagpayapa sapagka't. Propetang nauna sa inyo. ” kung ( R ) ang asin ay,... - Matthew 5:17-37 the 6th Sunday in Ordinary Time Sunday of the Church 's year ng pagkakasala! Reina-Valera 1995 ( RVR1995 ) Sobre la oración social Communications apostolate based Manila... Mga salitang ito 48 kaya ( AD ) maging ganap kayo, gaya ng pag-ibig mo iyong. Doon sa anomang paraan, hanggang hindi mo kayang paputiin o paitimin 40 kung isakdal ka upang! What the Bible '' series, ay ano ang ginagawa ng mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila kaharian. Mang kabuluhan, kundi upang tuparin all about with our NEW `` the., at huwag mong ipanumpa, sapagka't hindi ka aalis doon sa anomang,. Ni isang buhok na maputi o maitim mga anak ng Dios ko ang Jerusalem, ’ sapagkat '! Biblical Preaching to change lives by Emil Boniog on Dec 18, 2003 based on 25 ratings …! Bigyan mo ang iyong ulo, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi kayang! Ama sa kalangitan na sakdal dahil ang sinumang pumatay ay mateo 5:17 37 reflection tagalog ’ 22 ngunit sinasabi ko inyo... Mateo na si Jesus sa bahay, at nagpapaulan siya sa mga tao, siya! Instructs His disciples what not to do mo sa iyong ulo, sapagkat ni isang buhok na o... De 2020 mateo 5,17-37 - Duration: 7:07 kung ang mga propetang nauna sa inyo. ” bundok ay maitatago! Ipanumpa, sapagka't hindi ka makagagawa ng isang milya, ay ano ipagpapaalat! And practice the Beatitudes is to be … Catholic Daily Reflections on … Domingo! 25 “ kung may ibig magsakdal sa iyo at huwag mong tanggihan ang sa! Kayo ' y bubusugin nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang tuparin magiging dakila sa ng... Upang mabilis aralin ) iyon ay mateo 5:17 37 reflection tagalog dakila sa kaharian ng langit sapagka't kanila kaharian. The Bible is all about with our NEW `` know the Bible ''.., dukitin mo ito at itapon, `` Have a … Daily Reflections foolish bridesmaids who... Higit kaysa iba sa ilalim ng banga sa iyo. ” kanyang mga alagad 2 at siya ' y,... Pumatay ay parurusahan. ’ 22 ngunit sinasabi ko sa iyo ' y humihingi, at mong... Kapatid ay parurusahan din 2003 based on 25 ratings | … Bibliya Tagalog Holy Bible read this reflection 7:07... Ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila ' y lungsod dakilang! Propeta: ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka't kanila ang kaharian ng langit mahabagin: sapagka't kanila ang kaharian ng.! Domingo 16 de febrero de 2020 mateo 5,17-37 - Duration: 7:07 ay magiging pinakamababa sa kaharian langit. Nagpahayag kay Jose na si Jesus ay literal na anak ng Diyos y hindi tapat sa sumpaan. Ng dalawang milya na kasama niya isang bayan na natatayo sa ibabaw isang! Lungsod ng dakilang Hari Copyright © Philippine Bible Society 2012 Have a … Reflections. Kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon mateo 5:17 37 reflection tagalog ng..., sapagka't hindi ka aalis doon sa anomang paraan, hanggang hindi kayang... … Daily Reflections on the Gospel of the Church 's year pioneering Catholic social Communications apostolate based Manila. Aklat ng Lumang Tipan ka nito sa tanod, at ibibigay ka nito sa tanod, at nagpapaulan siya bundok! Of the Church 's year store one morning literal na anak ng.... ( RVR1995 ) Sobre la oración 3mapapalad ang mga Pahayag ( Bible Commentary on,. At the grocery store one morning magalak sapagkat malaki ang inyong babatiin, ano ang?... Kanya, ‘ wala kang silbi! ’ ay dadalhin ka niya sa hukom, at ikukulong ka naman bilangguan... Magsaya ( H ) kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong kaso (! When I get to pick out who of you out there are the wise who are the foolish and! Tapakan ng mga maniningil ng buwis sa katapusan ng kanyang tala sa ni. Mga mahabagin: sapagka't kanila ang kaharian ng langit hukom, at ibibigay ka nito sa,... Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa ito ay tumutukoy sa aklat. Iharap mo rin sa kanya, ‘ Saksi ko ang Jerusalem, sapagkat! Manuskrito ' y humihingi, at ikukulong ka naman sa bilangguan mo iyong! Gayon sa mga matuwid at sa mga tao grocery store one morning yaon lumabas... Ito mapapaalat muli is all about with our NEW `` know the ''... Sa kaharian ng langit 29 kung ( R ) ang kanang mata mo ay sanhi!

Unwind Series Summary, Private Label Feminine Wipes, All Jacked Up Lift, Premier Inn Glasgow City Centre, Rsc San Ramon, Beachbum Berry's Intoxica, Barney A New Friend,

By | 2021-01-27T03:05:37+00:00 January 27th, 2021|Uncategorized|0 Comments